Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Правила прийому до навчального центру

 

ПРАВИЛА

прийому до навчального центру
Державного підприємства спеціального зв’язку

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Правила прийому розроблені відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 № 441 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" (із змінами), Державного стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 5169-ОК.74.60-2010 та Закону України "Про охоронну діяльність".

2. До навчального центру Державного підприємства спеціального зв’язку (далі – навчального центру) відповідно до вимог Закону України "Про охоронну діяльність" приймаються тільки громадяни України.

3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

4. Прийом до навчального центру здійснюється для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

II. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

1. Прийом до навчального центру здійснює приймальна комісія.

2. Очолює приймальну комісію Генеральний директор, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

3. Правила прийому до навчального центру розробляються та затверджуються головою приймальної комісії за один місяць до початку прийому документів.

4. Приймальна комісія:

проводить з вступниками співбесіди з питань умов навчання, наступного працевлаштування;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

5. Правила прийому доводяться через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

6. Перелік професій за якими проводиться навчання згідно з отриманою ліцензією:

пп

Код

Назва професії

Термін

навчання

 

1.

5169

Охоронник 1 розряду

1 місяць

 

2.

5169

Охоронник 2 розряду

2 місяця

 

3.

5169

Охоронник 3 розряду

3 місяця

 

Плановані обсяги прийому - 30 осіб

7. Вимоги щодо освітнього рівня вступників за професією:

1) За професією "Охоронник 1 розряду" - повна загальна середня освіта;

2) За професією "Охоронник 2 розряду" – попередній освітньо-кваліфікаційний рівень"Охоронник 1 розряду";

3) За професією "Охоронник 3 розряду" – попередній освітньо-кваліфікаційний рівень "Охоронник 2 розряду".

8. Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

1) Сфера професійного використання:

діяльність з охорони громадського порядку та безпеки об'єктів категорії "А", "Б" та "В" (ГСТУ 78.11.001-98):

охоронник 1 розряду – охорона об'єктів та приміщень категорії "В" без зброї;

охоронник 2 розряду – охорона об'єктів та приміщень категорії "Б", "В" без зброї  та зі зброєю;

охоронник 3 розряду – охорона об'єктів та приміщень категорії "А", "Б", "В" без зброї та зі зброєю.

2) Проведення розслідувань та забезпечення безпеки.

3) Медичні обмеження.

4) Спеціальні обмеження.

9. Форма навчання – денна. Державне підприємство спеціального зв’язку учнів житлом не забезпечує.

10. Специфічні вимоги та обмеження:

1) Дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку та:

не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;

не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;

не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків;

2) Не мають обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;

11. Строки проведення прийому на навчання :

1) При проведенні навчання терміном 1 місяць – з дати початку навчання;

2) При проведенні навчання терміном 2 та 3 місяця – за 1 місяць до закінчення навчання.

III. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

1. Вступники подають особисто заяву  про вступ із зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

ксерокопію документу про освіту;

ксерокопію медичної довідки що не перебуваю на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби;

ксерокопію медичної довідки що не перебуваю на обліку в органах охорони здоров'я з приводу алкоголізму чи наркоманії;

ксерокопію медичної довідки що не маю обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;

ксерокопію довідки про відсутність непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;

ксерокопію паспорту;

2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (на матовому папері).

2. Оригінали документів, документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3. Особи, які направляються на навчання філіями ДПСЗ, додають до заяви лист - направлення за підписом керівника філії.

4. Прийом документів від вступників завершується не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

IV. УМОВИ ПРИЙОМУ

1. Прийом до навчального центру проводиться без конкурсного відбору за результатами співбесіди. Проведення співбесід здійснюється за 15 днів до початку навчання.

2. Прийом здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за професією "Охоронник, 5169" (кваліфікаційний рівень 1, 2, 3 розряд).

3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступну співбесіду у зазначений час, до навчання не допускаються.

V. ЗАРАХУВАННЯ

1. Першочергове право на зарахування до навчального центру мають:

інваліди, які не мають протипоказань виконувати службові обов’язки  за професією "охоронник";

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесіди приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до навчального центру за обраною професією.

3. Зарахування до навчального центру здійснюється наказом Генерального директора Державного підприємства спеціального зв’язку, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

4. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 правил прийому.

5. Після співбесіди зарахування до навчального центру може супроводжуватись укладанням договору між Державним підприємством спеціального зв’язку, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і окремим слухачем про навчання.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом  10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального центру. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, які пройшли вступні бесіди.

2. Особам, які не зараховані до навчального центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.