Государственное предприятие специальной связи
Киев пл. Вокзальная, 3

Порядок доставки и вручения отправлений спецсвязи

 

1. Відправлення, крім адресованих до запитання, доставляються ПСЗ адресатам на адресу, що зазначена на відправленні.

2. В ПСЗ вручаються відправлення адресовані до запитання та відправлення не вручені адресатам під час доставки.

3. Відправлення, адресовані фізичним особам, вручаються адресату за умови пред’явлення ним документа, що посвідчує особу.

Адресат може уповноважити іншу особу на одержання адресованого йому відправлення за довіреністю, що оформлюється в установленому законодавством порядку. Довіреність на одержання відправлення може бути посвідчена нотаріально, посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання.

4. У разі відсутності адресата в момент доставки – відправлення, крім цінних, вручаються повнолітньому члену сім'ї, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу, а також документа, що посвідчує родинні зв'язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками.

Цінні відправлення, адресовані фізичним особам, підлягають врученню особисто адресатам або особам, уповноваженим ними на це в установленому порядку.

5. Відправлення, адресовані юридичним особам, вручаються їх представникам, уповноваженим на одержання відправлень (працівникам канцелярії, експедиції тощо), під печатку або на підставі довіреності, оформленої в установленому порядку.

В разі відсутності у одержувача в момент доставки печатки відправлення категорії К, Б, СЛ, ДК, ДБ, Доп, Доп Цін, що адресовані юридичним особам, крім банківських установ, вручаються їх представнику після пред’явлення ним документа, що посвідчує особу.

6. Для одержання відправлення одержувач, що є фізичною особою, повинен на реєстрі ф.5К (додаток 5) вказати наступну інформацію, для:

цінних відправлень (крім Доп Цін) – кількість отриманих відправлень та загальну цінність відправлень (цифрами та прописом), дані пред’явленого документа, що посвідчує особу (найменування, серія, номер), прізвище та ініціали, час одержання відправлення та розписатись;

відправлень категорії К, Б, ДК, ДБ, Доп – кількість отриманих відправлень, прізвище та ініціали, час одержання відправлення та розписатись;

відправлень категорії Доп Цін – кількість отриманих відправлень та загальну цінність відправлень (цифрами та прописом), прізвище та ініціали, час одержання відправлення та розписатись;

відправлень, адресованих до запитання, – кількість отриманих відправлень, дані пред’явленого документа, що посвідчує особу (найменування, серія, номер), прізвище, ім’я та по батькові, час одержання відправлення та розписатись. Крім даних про документ одержувач зазначає адресу, за якою він фактично проживає.

7. Для одержання відправлення  одержувач, що є юридичною особою, повинен на реєстрі ф.5К вказати наступну інформацію, для:

цінних відправлень (крім Доп Цін) – кількість отриманих відправлень та загальну цінність відправлень (цифрами та прописом), прізвище та ініціали, час одержання відправлень та розписатись. Свій підпис завірити печаткою юридичної особи. В разі відсутності у одержувача печатки (в момент доставки) при врученні цінних відправлень, крім БЦ, ДБЦ, в реєстрі ф.5 зазначаються дані пред’явленого документа, що посвідчує особу одержувача (найменування, серія, номер) та посада;

відправлень категорії К, Б, СЛ, ДК, ДБ, Доп – кількість отриманих відправлень, прізвище та ініціали, час одержання відправлення та розписатись. Свій підпис завірити печаткою юридичної особи. В разі відсутності у одержувача, крім банківських установ, печатки (в момент доставки) – в реєстрі ф.5К додатково зазначається посада одержувача;

відправлень категорії Доп Цін – кількість отриманих відправлень та загальну цінність відправлень (цифрами та прописом), посаду, прізвище та ініціали, час одержання відправлення та розписатись;

відправлень, адресованих до запитання, – кількість отриманих відправлень, посаду, прізвище та ініціали, час одержання відправлення та розписатись. Свій підпис завірити печаткою юридичної особи.

При врученні відправлення на підставі довіреності в реєстрі ф.5К одержувач зазначає дані довіреності.

8. При отриманні відправлення категорії Доп одержувач повинен оплатити вартість наданих послуг за пересилання отриманого відправлення.

При отриманні відправлення категорії Доп Цін одержувач повинен оплатити вартість наданих послуг за пересилання та за оголошену цінність отриманого відправлення.

9. Відправлення класу "А" доставляється до поштової скриньки адресата або залишається консьєржу (охоронцю) за адресою, вказаною на відправленні. Відмітку на реєстрі ф.5К (місце, час доставки та підпис) проставляє працівник спецзв’язку, який здійснив доставку.

10. Адресат може відмовитися від одержання відправлення, про що на реєстрі ф.5К проставляє причину відмовлення, яку засвідчує своїм підписом. Підпис уповноваженого представника юридичної особи завіряється печаткою цієї юридичної особи.

У разі відмови адресата від проставляння відмітки працівник спецзв'язку сам зазначає посаду та прізвище особи, яка відмовилась від отримання відправлення. Відмітка засвідчується власним підписом.

11. Відправлення без видимих ознак пошкодження оболонки або печаток вручаються у закритому вигляді після одержання розписки адресата.

12. Під час вручення відправлення з повідомленням-розпискою про вручення працівник ПСЗ на підставі пред’явленого одержувачем документа, що посвідчує особу, зазначає на бланку повідомлення його прізвище, ім’я, по батькові. Одержувач на бланку повідомлення розписується. При врученні юридичній особі одержувач свій підпис завіряє печаткою (крім окремих випадків, передбачених п.59). Оформлене повідомлення-розписку працівник спецзв’язку підписує та завіряє штампом ф.17.

13. Відправлення з позначкою «З описом» на вимогу адресата можуть розкриватися працівником спеціального зв’язку в його присутності. В такому разі відправлення вручається після перевірки відповідності вкладення з описом.

При врученні відправлення в приміщенні ПСЗ, у разі виявлення нестачі або заміни вкладення, працівник спецзв’язку складає відповідний акт в трьох примірниках. Акт підписується працівником спецзв’язку, який розкриває відправлення, керівником ПСЗ і адресатом. Перший примірник акту видається адресатові. В розписці про вручення у даному випадку адресат зазначає: "Прийнято один пакет (посилку) з актом".

У разі виявлення нестачі або заміни вкладення при врученні відправлення в приміщенні адресата:

одержувач в розписці на реєстрі ф.5К робить відмітку про причину неодержання відправлення  "При розпакуванні виявлено нестачу _______";

працівник спецзв’язку відправлення не вручає, а забезпеченим порядком повертає його у ПСЗ для вжиття відповідних заходів.

14. У разі відсутності адресата в момент доставки відправлення йому залишається (прикріплюється до вхідних дверей адресата, на пункті пропуску, у поштовій скриньці тощо) повідомлення про надходження на його адресу відправлення із зазначенням коли і де можна його одержати. Дата повторної (останньої) доставки зазначається на повідомленні.

15. Відправлення, адресовані неповнолітнім або громадянам, визнаним в установленому порядку недієздатними, видаються їх законним представникам за умови пред’явлення відповідних документів, що посвідчують особу, родинні зв’язки з адресатом (паспорт, свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу) чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками.

Відправлення, адресовані неповнолітнім, які перебувають у школах-інтернатах, дитячих будинках, в оздоровчих та лікувальних закладах, вручаються в порядку, встановленому для юридичних осіб.

16. Адресат, який внаслідок фізичних вад не може розписатись про одержання відправлення, має право з відома працівника спецзв’язку скористатися допомогою іншої особи. У цьому разі працівник ПСЗ на реєстрі про одержання відправлення зазначає дані документів (назву, номер, коли і ким виданий), що посвідчують особу адресата та особу, яка розписалася за одержання відправлення.