Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Правила виплати відшкодування

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Наказ Державного підприємства
 спеціального зв’язку
                                                                № 81 від 12.04.2018

 

ПРАВИЛА

виплати відшкодування Державним підприємством спеціального зв’язку збитків, завданих внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних відправлень EMS

 

I. Загальні положення

1. Ці  Правила,  розроблені  відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу  (надалі  -  ВПС),  законів  України  "Про  поштовий зв'язок", "Про захист прав споживачів" та Правил надання послуг поштового зв'язку,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  5 березня 2009 року  N 270, визначають   матеріальну   відповідальність Державного підприємства спеціального зв’язку (надалі - ДПСЗ) перед  відправниками  за збитки, завдані внаслідок ненадання чи неналежного надання  послуг  з пересилання міжнародних відправлень EMS.

2. Дія цих Правил поширюється на всі випадки, за винятком, якщо між ДПСЗ та призначеним оператором іншої країни укладено двосторонню угоду, умовами якої передбачені інші, але не менш сприятливі для користувачів, ніж установлено актами ВПС, правила виплати відшкодування збитків, завданих внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних відправлень EMS.

3. Відповідальність за втрату міжнародних відправлень EMS несе ДПСЗ, яке прийняло міжнародне відправлення EMS для вручення або пересилання за призначенням, але документально не може довести факт вручення його адресатові або відправки за призначенням.

4. Розмір матеріальної відповідальності ДПСЗ, завданої внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних відправлень EMS, визначається в СПЗ (спеціальне право запозичення), що є умовною розрахунковою одиницею Міжнародного валютного фонду, яка застосовується країнами-членами ВПС.

 

II. Розмір матеріальної відповідальності Державного підприємства спеціального зв’язку за збитки, завдані внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних відправлень EMS

5.  За збитки, завдані внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних відправлень EMS, ДПСЗ несе таку матеріальну відповідальність перед користувачами (відправниками) послуг EMS:

1

2

3

Характер вкладення

міжнародного

відправлення EMS

Вид

відшкодування

Розмір матеріальної компенсації

Документи

Повна втрата

(пошкодження)

Вартість вкладення міжнародного відправлення EMS, заявлена відправником (відповідно до ярлика EMS, митної декларації тощо), але яка не повинна перевищувати 20 СПЗ та вартість послуг поштового зв’язку за пересилання відправлення EMS

 

 Часткова втрата

(пошкодження)

Сума відшкодування визначається за формулою:

                                 Мвт

Вч = Вв  х  -------- ,  де

                                 Мз

Вч – сума відшкодування за часткову втрату пошкодження відправлення EMS;

Вв -  вартість вкладення, заявлена відправником (відповідно до ярлика EMS, митної декларації тощо), але яка не повинна перевищувати або рівна 20 СПЗ;

Мвт – маса втраченої (пошкодженої) частини вкладення;

Мз – маса вкладення на момент приймання відправлення до пересилання

Товар

Повна втрата

(пошкодження)

Вартість вкладення міжнародного відправлення EMS, заявлена відправником (відповідно до ярлика EMS, митної декларації тощо), але яка не повинна перевищувати 75 СПЗ та вартість послуг поштового зв’язку за пересилання відправлення EMS

 

Часткова втрата (пошкодження)

Сума відшкодування визначається за формулою:

                                 Мвт

Вч = Вв  х  -------- ,  де

                                 Мз

Вч – сума відшкодування за часткову втрату пошкодження відправлення EMS;

Вв -  вартість вкладення, заявлена відправником (відповідно до ярлика EMS, митної декларації тощо), але яка не повинна перевищувати або рівна 75 СПЗ;

Мвт – маса втраченої (пошкодженої) частини вкладення;

Мз – маса вкладення на момент приймання відправлення до пересилання

 

Документи / Товар

За порушення термінів пересилання

міжнародних відправлень EMS по території України

 

20 відсотків вартості послуг поштового зв’язку за пересилання відправлення EMS

6. При визначенні розміру відшкодування непрямі збитки, нереалізовані прибутки та моральна шкода до уваги не беруться.

 

III.  Порядок виплати відшкодування збитків, завданих внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних відправлень EMS

7. У разі ненадання або неналежного надання послуг з пересилання міжнародних відправлень EMS відправник має право протягом шести місяців з дня подання відправлення до пересилання звернутися у встановленому законодавством порядку до ДПСЗ для наведення відповідної довідки або з вимогою про відшкодування завданих йому збитків.

8. Звернення подається у формі письмової заяви. У заяві зазначаються вид і категорія міжнародного відправлення EMS, місце, дата його прийняття та номер розрахункового документа про прийняття для пересилання, прізвище, ім’я та по-батькові (для юридичних осіб – повне найменування), адреса відправника та адресата, а у відповідних випадках найменування кожного предмета (речі), дані пред’явленого документа, що посвідчує особу.

При поданні заяви відправник повинен пред’являти документ, що посвідчує особу, оригінал розрахункового документа про прийняття міжнародного відправлення EMS (касовий чек, розрахункова квитанція, ярлик EMS тощо).

9. За рекламацію (наведення довідки про вручення міжнародного відправлення EMS) із заявника стягується плата згідно встановлених тарифів ДПСЗ.

10. За збитки, завдані внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародного відправлення EMS, прийнятого до пересилання ДПСЗ в Україні, відшкодування виплачується відправникові за місцем подання відправлення.

11. За збитки, завдані внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародного відправлення EMS, що надійшло з-за кордону в Україну, а також його безпідставне повернення з України за кордон, сума відшкодування перераховується ДПСЗ в установленому законодавством порядку на рахунок призначеного оператора країни подання для подальшої виплати відшкодування відправникові.

12. Відшкодування повинно бути виплачене відправникові не пізніше трьох місяців від дня, наступного за днем подання заяви на відшкодування.

Виплата відшкодування відправникам в Україні проводиться в національній валюті України. Розмір суми відшкодування визначається із застосуванням курсу гривні до СПЗ (або USD чи EUR), що був встановлений Національним банком України на момент подання міжнародного відправлення EMS до пересилання.

13. Якщо за збитки, завдані внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародного відправлення EMS, ДПСЗ виплатило відшкодування, а згодом міжнародне відправлення EMS знайшлося, про цей факт терміново повідомляється призначений оператор країни подання з проханням припинити виплату відшкодування, а суму відшкодування, перераховану раніше, повернути у відповідності до вимог законодавства.

14. Якщо міжнародне відправлення EMS виявлено після виплати відправникові належної суми відшкодування, міжнародне відправлення EMS вручається відправникові. При цьому відправник повинен повернути виплачену йому суму відшкодування у відповідності до вимог законодавства. Якщо відправник відмовився від одержання міжнародного відправлення EMS, воно зберігається протягом установленого законодавством терміну.

15. Документи, що стосуються пересилання міжнародного відправлення EMS, повинні зберігатися не менше вісімнадцяти місяців від дня, наступного за днем, до якого вони належать (для вихідних відправлень – з дня прийняття до пересилання, для вхідних відправлень – з дня надходження до ДПСЗ).

16. Документи, що стосуються спірних питань чи рекламації, повинні зберігатись до закінчення справи. Якщо відправник не подасть заперечень протягом шести місяців від дати повідомлення про результати розслідування, проведеного ДПСЗ, то справа вважається закінченою.

17. ДПСЗ не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг поштового зв’язку у випадках, визначених Законом України «Про поштовий зв'язок», Правилами надання послуг поштового зв’язку та актами ВПС.

18. ДПСЗ не несе жодної відповідальності за митні декларації, у якій би формі вони не були складені, та за рішення, прийняті митними службами під час перевірки відправлень, які підлягають митному огляду.

 

IV.  Відповідальність відправника за збитки, завдані Державному підприємству спеціального зв’язку

19. Відправник несе відповідальність за всі пошкодження, завдані іншим міжнародним відправленням EMS, які мали місце через вкладені ним до міжнародного відправлення EMS предмети, заборонені законодавством до пересилання, або ті, що не відповідають умовам пересилання.

20. Відповідальність із відправника не знімається, навіть якщо ДПСЗ прийняло таке відправлення до пересилання.

21. Відправник несе відповідальність у межах, визначених цими Правилами та відповідно до вимог чинного законодавства.