Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Окрема політика власності для Державного підприємства спеціального зв’язку

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Наказ ДПСЗ

                                                                         від 30.11.2018  № 249

 

Окрема політика власності
для Державного підприємства спеціального зв’язку

 

1. Окрема політика власності для Державного підприємства спеціального зв’язку визначає:

1) основні цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє Державним підприємством спеціального зв’язку (далі -  Підприємство), яке є державним унітарним комерційним підприємством;

2) очікувані результати діяльності Підприємства у 2019-2021 роках;

3) основні принципи та механізми управління Підприємством.

2. Держава як засновник володіє та здійснює управління діяльністю Підприємства через уповноважений орган управління -  Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв’язку)  для:

1) забезпечення економічних інтересів суспільства, а саме:

- надання послуг поштового зв’язку спеціального призначення;

- надання кур’єрських послуг;

- надання послуг із пересилання міжнародних відправлень EMS;

- надання інших послуг відповідно до статуту;

2)забезпечення виконання Підприємством важливих загальнодержавних заходів (референдуми, вибори Президента України, вибори до Верховної Ради України тощо);

3) збереження та підвищення вартості активів Підприємства, що реалізується в результаті виконання таких вимог як:

- підвищення прибутковості Підприємства;

- забезпечення ефективної та раціональної господарської і фінансової діяльності на довгострокову перспективу;

- забезпечення прозорості звітності та якісного розкриття інформації щодо досягнення комерційних та некомерційних цілей діяльності;

4) провадження ринкової діяльності по наданню кур’єрських послуг по території України та послуг з пересилання міжнародних відправлень EMS; 

5) набуття та підтримання статусу Підприємства, як єдиного, що надає послуги поштового зв’язку спеціального призначення та провадить господарську діяльність з належним урахуванням  зобов’язань перед державою, суспільством, бізнес-партнерами та  своїми працівниками;

6) забезпечення виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів уповноваженого органу управління, нормативно-правових актів,  які видаються міністерствами та іншими органами виконавчої влади та стосуються діяльності Підприємства.

3. Очікуваними результатами діяльності Підприємства у 2019-2021 роках, зокрема, є:

1) збільшення отримання чистого доходу за надані послуги з 234 млн.грн., запланованих на 2019 рік до 238 млн.грн. у 2021 році;

2) прибутковість Підприємства  на рівні, не нижчому за визначений у фінансовому плані на поточний рік;

3) сплата податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і фондів на рівні, не нижчому за визначений у фінансовому плані на поточний рік;

4) забезпечення прозорості, звітності та розкриття інформації щодо діяльності Підприємства;

5) поліпшення фінансових результатів діяльності Підприємства.

4. Управління Підприємством здійснюється з дотриманням таких основних принципів:

1) Адміністрація Держспецзв’язку призначає Генерального директора, з яким укладається контракт, у якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін;

2) усі заступники Генерального директора, Головний бухгалтер, керівники юридичної служби, контрольно-ревізійного відділу (внутрішнього аудиту), директори філій призначаються Генеральним директором за погодженням з Адміністрацією Держспецзв’язку;

 3) адміністративний склад Підприємства та працівники призначаються та звільняються Генеральним директором у відповідності до вимог законодавства;

4) регулювання виробничих, трудових та соціальних відносин трудового колективу з адміністрацією підприємства  регулюється через укладання колективного договору, зміст і порядок укладення якого визначаються законодавством про колективні договори;

5) закріплення у статуті Підприємства чіткого розподілу повноважень між Підприємством та Адміністрацією Держспецзв’язку;

6) Адміністрація Держспецзв’язку здійснює управління та контроль без втручання в господарську діяльність Підприємства;

7) заборона незаконного втручання органів державної влади, їх посадових осіб у господарську діяльність Підприємства;

8) впровадження заходів антикорупційної політики, зокрема, через надання звітів та інформації щодо діяльності Підприємства, що забезпечить відповідальність та зниження корупційних ризиків ведення господарської діяльності.

5. Основними механізмами управління, через які держава  реалізує основні засади, є:

1) здійснення Адміністрацією Держспецзв’язку таких основних повноважень:

- визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

- визначення чітких цілей та ключових показників ефективності діяльності Підприємства;

- внесення змін до статуту Підприємства, зокрема, в питаннях, що відносяться до компетенції Адміністрації Держспецзв’язку;

- отримання щомісячно інформації про результати виробничо-господарської діяльності та щоквартальної звітності про фінансово-господарську діяльність Підприємства;

- інших повноважень, визначених законом та статутом Підприємства.

2) здійснення Адміністрацією Держспецзв’язку безпосереднього нагляду за діяльністю Підприємства  в інтересах держави та Підприємства, і відповідно до визначених у статуті Підприємства повноважень контролює та регулює його діяльність.

3) покладання на Адміністрацію Держспецзв’язку  завдань, основними з яких, зокрема, є:

- приймання рішень про утворення, реорганізацію і ліквідацію Підприємства;

- затвердження умов та підписання контракту, що укладається з Генеральним директором Підприємства;

- забезпечення ефективної діяльності Підприємства, в тому числі належного виконання основних завдань та досягнення очікуваних результатів;

- затвердження та контроль виконання показників та етапів розвитку фінансового та стратегічного планів Підприємства;

- інші повноваження визначені законодавством та установчими документами Підприємства;

- забезпечення максимальної прозорості та достовірності оприлюдненої інформації щодо діяльності Підприємства.

 

У разі зміни законодавства ця Окрема політика власності для Державного підприємства спеціального зв’язку підлягає перегляду.